ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je nutné, aby děti při hipoterapii měly helmu?
Z bezpečnostních důvodů se používání helmy doporučuje. Ochranná přilba však není vhodná v případě, že se jedná o děti v raném věku a s nedostatečným držením hlavy. Fyzioterapeut může doporučit nepoužít helmu i u dětí, které již samostatně sedí a to z důvodu negativního vlivu na ideální postavení krční páteře a celkového vzpřímení.

Pokud chci se svým dítětem chodit na hipoterapii, je nutné potvrzení či doporučení lékaře?
Vzhledem k tomu, že hipoterapii nehradí žádná zdravotní pojišťovna, tak je doporučení lékařem pouze formální záležitostí.

Po jak dlouhé době můžu při hipoterapii očekávat u svého dítěte zlepšení motorického vývoje?
Zlepšení je velice individuální a závisí na míře opoždění a rozsahu centrální koordinační poruchy. Stejně jako jiné formy rehabilitace (reflexní terapie dle Vojty, metoda Bobath koncept, kraniosakrální terapie aj.), je i u hipoterapie rozhodující, kdy byla zahájena a jak často byla či je prováděna.

Zhruba 4 roky cvičím se synem Vojtovu metodu. Není už na hipoterapii pozdě?
Rozhodně ne, hipoterapie je vhodný doplněk do komplexní rehabilitační péče. Kromě bohaté pohybové stimulace přináší i velmi pozitivní efekt na psychiku dítěte, ale i celé rodiny. Základem hipoterapie je především výjimečný pohyb koně, který nám v kroku nabízí balanční plochu, přes kterou přijímá dítě téměř identické impulsy jako při lidské chůzi. V různých polohách podle věku dítěte je stimulováno držení těla, které vždy předchází lokomočnímu pohybu (př. bez aktivní polohy na čtyřech není možné lezení, stejně tak bez vzpřímení těla není možná chůze).

Jak důležité jsou pro dítě intenzivní pobyty, které nabízíte? Co při nich máme čekat?
Z naší zkušenosti, ale zároveň i z analogie jiných prováděných metod fyzioterapie jasně vyplývá, že četnost terapie je přímo úměrná pozitivnímu efektu (zlepšení). Na hiporehabilitačních pobytech je hipoterapie zařazena dvakrát denně. Ze studií vyplývá, že efekt terapie není jenom bezprostředně po pobytu, ale že nastupuje až během 2-3 týdnů po skončení intenzivní hipoterapie. Rodiče popisují nejvíce zlepšení v pohybových schopnostech, ve stabilitě stoje a chůze, jemné motoriky, řeči a v neposlední řadě v emočním naladění.

CO JE TO VLASTNĚ

 HIPOREHABILITACE ?

Hiporehabilitace je nadřazený a zastřešující název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním/specifickými potřebami.

Hiporehabilitace se dělí do 4 skupin:

Hipoterapie

metoda fyzioterapie – využívá přirozený pohyb koně jako rehabilitační prvek. Cílem je zasadit klienta do pohybu kráčejícího kroku, dosáhnout pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně. Aktivují se tak postižené pohybové programy, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem pokud je toto programování pohybových vzorů odborně vedeno specialistou pro hipoterapii, tak má významný pozitivní dopad na pohybové a psychické funkce klienta.

Aktivity s využitím koní (AVK)

oblast pedagogická, sociální, dříve pod názvem léčebné pedagogicko – psychologické ježdění (LPPJ) metoda speciální/sociální pedagogiky a práce, která využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se speciálními potřebami provádějí ji osoby s odborným vzděláním, které prošly praktickým výcvikem- pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník apod.

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP)

jedná se metodu psychoterapie, která k terapii lidí se specifickými potřebami využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, vzájemné interakce) zajišťuje ji proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem apod.

Parajezdectví

sportovní využití pro jezdce se zdravotním znevýhodněním, který se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží.

Mgr. Hana Pakostová

Mgr. Hana Pakostová

Dosažené vzdělání

♦ Metoda Dr. V. Vojty – certifikát IVG – 2008 – 2010

♦ VŠ UP – Aplikovaná tělesná výchova – Mgr., Olomouc – 2008

♦ Vyšší odborná škola – Diplomovaný fyzioterapeut, Dis., Praha – 2001

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Certifikované kurzy

 • Metoda Dr. V. Vojty – 2010
 • The Redcord education progran S-E-T základní + L1U – 2009
 • Koncepce centračně – stabilizačních posilovacích postupů – 2008
 • Synergická reflexní terapie – 2007 – 2008
 • Míčkovací facilitace pro respirační onemocnění – 2007
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace – 2007
 • Bazální stimulace v ošetřovatelství – 2006 – 2009
 • Mc Kenzie metoda – 2006 – 2009
 • Funkční manuální medicína – 2006
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané při terapii neurologických pacientů – 2005
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie – 2005
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení – 2005
 • Hipoterapie – 2002